CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

Proces diagnostyczny

Jak wygląda proces diagnozy: 

W zależności od rodzaju, celu diagnozy oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są poza wywiadem i obserwacją różne testy. 

Podstawą każdej diagnozy, niezależnie od wykonywanych badań jest wywiad ustrukturalizowany z pacjentem. Ważne jest, by na wizytę diagnostyczną przyjść odpowiednio przygotowanym. Zalecane jest bycie wypoczętym. Niedopuszczalnym jest pojawienie się podczas wizyty pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Jeżeli pacjent posiada dokumentację medyczną mogącą mieć potencjalny wpływ na wyniki testów powinien zabrać ją ze sobą, żeby diagnosta miał możliwość zapoznania się z nią. W przypadku sytuacji niejasnych diagnosta może zlecić dodatkowe testy/ badania o czym informuje pacjenta podczas wizyty.

 

Diagnoza

 1. Badanie psychologiczne polega na wykonaniu serii zadań. Niektóre z zadań nawiązują do czynności typowo szkolnych (czytanie, odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zadań), inne mają charakter bardziej swobodny (rysunkowy, zabawowy, konstrukcyjny). Wyszczególnia się także testy w których należy ustosunkować się do danych stwierdzeń mając na to określony czas.
 2. Badanie diagnostyczne w każdym przypadku poprzedzone jest wywiadem z osobą badaną. W przypadku dzieci przed przystąpieniem do badań prowadzi się wywiad ustrukturalizowany z rodzicem/opiekunem prawnym a także rozmawia się z dzieckiem.  
 3. Każde badanie ma charakter indywidualny. W przypadku małych dzieci oraz dzieci z utrudnionym kontaktem diagnoza odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Czas trwania procesu diagnostycznego uzależniony jest od kilku czynników, m.in. od zakresu diagnozy, wieku osoby badanej, jej indywidualnych możliwości, warunków organizacyjnych. Jedno spotkanie diagnostyczne trwa ok. 1-1,5 godziny. Ilość spotkań diagnostycznych ustalana jest indywidualnie z osobą badaną lub jej opiekunem, zazwyczaj jest to około 3-4 spotkań.
 5. Nierozerwalną częścią diagnozy jest omówienie wyników badania, przekazanie wniosków z diagnozy i ewentualnych zaleceń.
 6. Na wniosek osoby badanej (w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekuna prawnego) istnieje możliwość wydania pisemnej opinii psychologicznej w oparciu o informacje uzyskane z przeprowadzonej diagnozy.
 7. Za zgodą rodzica/opiekuna prawnego diagnoza psychologiczna może zostać rozszerzona o informacje z innych źródeł (opinia z przedszkola/szkoły, obserwacja w środowisku, nagrania wykonane w domu).
 8. Centrum Rozwoju i Wparcia nie jest placówką oświatową lub medyczną, co oznacza, że nie ma możliwości uzyskania opinii na potrzeby szkoły lub przedszkola (np. w sprawie: dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, dostosowania warunków i formy sprawdzianu i egzaminów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia), orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 9. Opinie wydane w Centrum Rozwoju i Wparcia mogą być wykorzystywane jako pomocnicze w diagnozie w placówkach specjalistycznych, np. poradniach autyzmu, gabinetach neurologicznych, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych itp. Mogą w znaczącym stopniu przyspieszyć odbywający się tam proces diagnostyczny, a tym samym ułatwiać uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do korzystania z określonych form pomocy i leczenia.
 10. Diagnoza odbywa się w siedzibie Centrum Rozwoju i Wsparcia. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wizyty domowej.
 11. Informacje zgromadzone w trackie procesu diagnostycznego są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
 

CZYM JEST DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA?

Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem mającym na celu jak najdokładniejsze rozpoznanie trudności pacjenta. Proces diagnozy psychologicznej wchodzi w zakres diagnozy psychiatrycznej i jest niezbędny do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. W Centrum Rozwoju i Wsparcia procesem diagnostycznym zajmują się wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. W naszej placówce możliwa jest diagnoza zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ:

– opis stanu psychologicznego pacjenta, jego funkcjonowania w życiu codziennym,
– ocena zarówno mocnych stron, jak i zasobów oraz trudności danej jednostki,
– wychwycenie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
– uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy pacjent wymaga leczenia, oraz jakiego rodzaju,

– przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania terapeutycznego.

W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te w ramach naturalnej dynamiki mogą ulegać zmianie, co ma miejsce w porozumieniu z pacjentem .

W NASZYM CENTRUM WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY DIAGNOZY

Diagnoza osobowości

Diagnoza osobowości jest ważnym elementem diagnozy psychologicznej. Osobowość jest złożonym zbiorem cech psychicznych jednostki, jej wartości wpływających na typowe dla niej wzorce zachowań. Jest również sposobem spostrzegania i opisywania świata, wydarzeń życiowych, relacji. Zbadanie osobowości jest bardzo ważne w procesie diagnozy, ponieważ może wpłynąć na sposób prowadzenia psychoterapii. Diagnoza osobowości może również być stosowana w poradnictwie i doradztwie zawodowym.

Diagnoza intelektu IQ

Badanie wystandaryzowanym narzędziem/testem psychologicznym z zachowaniem ścisłej procedury badania. Dzięki niemu możemy ocenić sprawność umysłową, oraz odnieść uzyskany wynik do norm w populacji. Może obejmować testy inteligencji ogólnej, specjalistyczne testy inteligencji, wiadomości, zdolności. Na ich podstawie można ocenić funkcjonowanie poznawcze w formie globalnej jak i wybiórczej, ogólny potencjał rozwojowy, poziom rozwoju poszczególnych sfer i zdolności, wybitne uzdolnienia, oraz strony słabe i wymagające pracy i rozwoju.

Diagnoza rodzinna

Proces badania funkcjonowania i cech środowiska rodzinnego, relacji i stosunków pomiędzy członkami rodziny, za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi/testów, o konkretnej i ścisłej procedurze stosowania. Pomaga określić newralgiczne punkty w całościowym obrazie rodziny, zbadać źródła problemów, oraz stworzyć pełny opis funkcjonowania jednostki rodzinnej, z punktu widzenia wszystkich ich członków. Ma zastosowanie w terapii rodzinnej jako narzędzie wspierające, oraz w terapii indywidualnej nastawionej na rozwiązywanie problemów w relacjach, oraz badanie źródeł nieporządanych struktur.

Diagnoza zawodowa

Diagnoza zawodowa jest całościowym badaniem klienta pod kątem jego możliwości, predyspozycji, cech osobowościowych i temperamentalnych w relacji do czynności zawodowych i ich rozwoju. Składa się na nią stosowanie testów diagnostycznych, predyspozycji zawodowych i cech osobowości, oraz indywidualna rozmowa, mająca charakter poradnictwa i diagnozy. Tworzy to całościowy obraz jednostki jako pracownika, jego słabych i mocnych stron, obszarów do rozwoju oraz struktur, które należy pielęgnować w kontekście kariery zawodowej. Istotą diagnozy jest nie tylko rozpoznanie predyspozycji, ale również stworzenie planu na przyszłość, oraz znalezienie obszarów problematycznych i potencjalnych źródeł niepowodzeń zawodowych.

Diagnoza kliniczna

Diagnoza kliniczna jest sposobem postępowania, mającym na celu opisanie i wyjaśnienie naturę zachowań i właściwości psychicznych klienta we wszystkich grupach wiekowych, w dziedzinie zdrowia lub zaburzenia psychicznego. Dane zbierane są za pomocą ustrukturalizowanych narzędzi/testów psychologicznych, oraz wywiadu klinicznego, przeprowadzanych według standardów ich stosowania. Pozwala to na opis i wyjaśnienie mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń, ich prognozowany ewentualny dalszy przebieg, oraz możliwe formy pomocy lub leczenia. Diagnoza kliniczna zawiera opis stanu pacjenta, wyjaśnienia mechanizmu zaburzeń psychicznych, oraz kieruje w dalszym postępowaniu i kontakcie z konkretnymi specjalistami.

 

Wystawiamy opinie dla PFRON, ZUS,itp.

Tworzenie dokumentacji psychologicznej wymaganej w formach administracyjnych. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533