CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W III BEZPŁATNEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zarejestrowania się i wzięcia udziału w III Powiatowej Konferencji Szkoleniowej Przeciw Przemocy w Rodzinie w Powiecie Brzeskim dedykowanej specjalistom i pracownikom w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Liczba uczestników jest ograniczona. W pierwszym rzędzie rejestrować mogą się osoby pracujące na terenie powiatu Brzeskiego w:

 jednostkach publicznych, w tym, m.in.

o   szkołach,

o   Ośrodkach Pomocy Społecznej,

o   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

o   Pełniących funkcję rodzin zastępczych RDD,

o   domach dziecka

o   pracowników Gmin i Powiatu

o   punktach pomocy

o   Policji i Wojska

o   Sądu

o   Szpitali

o   itp.

·         fundacjach i stowarzyszeniach,

·         instytucjach medycznych

·         pracownikach firm i przedsiębiorstw prywatnych współdziałających w obszarach przeciwdziałaniach przemocy (np. terapeuci, psychologowie etc.)

·         osoby spoza Powiatu Brzeskiego  (kwalifikowane w przypadku wolnych miejsc)

Udział w konferencji jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w postaci imiennego zaświadczenia.

LINK REJESTRACYJNY UMOŻLIWIAJĄCY UDZIAŁ W KONFERENCJI PONIŻEJ

Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy, 

zespół Centrum Rozwoju i Wsparcia 

LINK DO REJESTRACJI

POZNAJ SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

MGR ZOFIA SOBOLEWSKA MELLIBRUDA

dyrektor IPZ, kierownik PSP,
autorka książki „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików”

Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany Trener i Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Pracuje w podejściu integracyjnym.

MGR MARIA DEKERT

superwizor i specjalista interwencji kryzysowej, specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy PTP, Provider TRE®

Psychoterapeuta, interwent kryzysowy, provider TRE. Łączy podejście systemowe z technikami terapii krótkoterminowej, w tym ustrukturowanej terapii traumy metodą STAIR/MPE ( Stair – Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation, MPE – Modified Prolonged Exposure).

  Jest superwizorem i trenerem treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych III st. rekomendowanym przez PTP. Uzyskała certyfikat specjalisty w zakresie interwencji kryzysowej i superwizji w tej dziedzinie w PTP. Od kilku lat posiada certyfikat specjalisty i superwizora w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie rekomendowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Jest też certyfikowanym provider’em TRE® (Trauma Release Exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy).

DR DOROTA DYJAKON

doktor psychologii, psychoterapeuta i nauczyciel akademicki certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy

doktor psychologii i psychoterapeuta, specjalizuje się w pomaganiu osobom doświadczającym i stosującym przemoc oraz osobom po doznanej traumie w dzieciństwie. Prowadzi prywatą praktykę psychoterapeutyczną. Od wielu lat szkoli psychologów, policjantów, kuratorów i pracowników socjalnych w obszarze rozpoznawania, diagnozowania i podejmowania interwencji wobec przemocy domowej. W 2018 roku była zaproszona przez Uniwersytet w Bristolu (UK) jako Visitng Professor na cykl wykładów.  Aktywnie uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych rozwijających wiedzę i praktyczne umiejętności  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie, 2010; Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana,  2014; Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem? 2016; oraz wielu artykułów naukowych, popularno-naukowych. Jest członkiem organizacji Work with Perpetrators European Network a od 2021 roku członkiem Rady Programowej czasopisma „Niebeska Linia” i specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

MGR SEBASTIAN PLUTA

dyrektor CRiW, certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy, psycholog, terapeuta, trener

mgr psychologii; interwent, trener, prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla osób dorosłych, par, rodzin,  dzieci i młodzieży , Trener Zastępowania Agresji, Specjalista Przeciwdziałania Przemocy, pracuje zarówno z osobami stosującymi przemocy, jak i osobami doświadczającymi przemocy wykładowca, szkoleniowiec, inicjator i realizator rozmaitych programów profilaktycznych zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży, założyciel i dyrektor Centrum Rozwoju i Wsparcia w Brzegu

MGR BEATA KLOCEK

mgr pedagogiki resocjalizacji i pracy socjalnej , certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy

Doświadczenia zawodowe nabywała najpierw jako pracowniczka socjalna, potem koordynatorka Zespołu Interwencji Kryzysowej w MOPR w Bytomiu a po 2009 roku jako terapeutka Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu. Z wykształcenia jest pedagożką resocjalizacji i pracowniczką socjalną. Posiada certyfikat specjalistki i superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pracowników służb społecznych; w prowadzeniu grup psychoedukacyjnych dla rodziców bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie; w realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (prowadzone od 2006 roku, w warunkach wolnościowych i zamkniętych) oraz w pracy terapeutycznej z rodzinami wieloproblemowymi (terapia indywidualna, pary i rodzinna).

MGR MARTA WANISZEWSKA

kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy, psycholog,

mgr psycholog, specjalista przeciwdziałania przemocy, wieloletni koordynator Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie dolnośląskim, obecnie kierownik OPS, wykładowca i szkoleniowiec , Koordynator Interdyscyplinarnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

MGR ANNA LECHOWSKA

certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy, prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci Młodzieży Szansa.

Jestem certyfikowaną specjalistką i superwizorką z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma doświadczenie w tworzeniu projektów na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, wykorzystaniem seksualnym. Prowadzi szkolenia z tego zakresu. Jestem członkinią Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Jest to jedna z pięciu placówek w Polsce, oparta na modelu skandynawskim, udzielająca kompleksowej i specjalistycznej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Ma doświadczenia w prowadzeniu superwizji dla pracowników socjalnych, pieczy zastępczej, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, NGOsów.

DR N.M. ANNA SZCZEPANIAK

Psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk medycznych

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie.

Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. Odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych.