CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

diagnostyka i opiniowanie

CZYM JEST DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA?

Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem mającym na celu jak najdokładniejsze rozpoznanie trudności pacjenta. Proces diagnozy psychologicznej wchodzi w zakres diagnozy psychiatrycznej i jest niezbędny do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. W Centrum Rozwoju i Wsparcia procesem diagnostycznym zajmują się wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. W naszej placówce możliwa jest diagnoza zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ:

– opis stanu psychologicznego pacjenta, jego funkcjonowania w życiu codziennym,
– ocena zarówno mocnych stron, jak i zasobów oraz trudności danej jednostki,
– wychwycenie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
– uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy pacjent wymaga leczenia, oraz jakiego rodzaju,

– przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania terapeutycznego.

W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te w ramach naturalnej dynamiki mogą ulegać zmianie, co ma miejsce w porozumieniu z pacjentem .

W NASZYM CENTRUM WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY DIAGNOZY

Diagnoza osobowości

Diagnoza osobowości jest ważnym elementem diagnozy psychologicznej. Osobowość jest złożonym zbiorem cech psychicznych jednostki, jej wartości wpływających na typowe dla niej wzorce zachowań. Jest również sposobem spostrzegania i opisywania świata, wydarzeń życiowych, relacji. Zbadanie osobowości jest bardzo ważne w procesie diagnozy, ponieważ może wpłynąć na sposób prowadzenia psychoterapii. Diagnoza osobowości może również być stosowana w poradnictwie i doradztwie zawodowym.

Diagnoza intelektu IQ

Badanie wystandaryzowanym narzędziem/testem psychologicznym z zachowaniem ścisłej procedury badania. Dzięki niemu możemy ocenić sprawność umysłową, oraz odnieść uzyskany wynik do norm w populacji. Może obejmować testy inteligencji ogólnej, specjalistyczne testy inteligencji, wiadomości, zdolności. Na ich podstawie można ocenić funkcjonowanie poznawcze w formie globalnej jak i wybiórczej, ogólny potencjał rozwojowy, poziom rozwoju poszczególnych sfer i zdolności, wybitne uzdolnienia, oraz strony słabe i wymagające pracy i rozwoju.

Diagnoza rodzinna

Proces badania funkcjonowania i cech środowiska rodzinnego, relacji i stosunków pomiędzy członkami rodziny, za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi/testów, o konkretnej i ścisłej procedurze stosowania. Pomaga określić newralgiczne punkty w całościowym obrazie rodziny, zbadać źródła problemów, oraz stworzyć pełny opis funkcjonowania jednostki rodzinnej, z punktu widzenia wszystkich ich członków. Ma zastosowanie w terapii rodzinnej jako narzędzie wspierające, oraz w terapii indywidualnej nastawionej na rozwiązywanie problemów w relacjach, oraz badanie źródeł nieporządanych struktur.

Wystawiamy opinie dla PFRON, ZUS,itp.

Tworzenie dokumentacji psychologicznej wymaganej w formach administracyjnych. 

Diagnoza zawodowa

Diagnoza zawodowa jest całościowym badaniem klienta pod kątem jego możliwości, predyspozycji, cech osobowościowych i temperamentalnych w relacji do czynności zawodowych i ich rozwoju. Składa się na nią stosowanie testów diagnostycznych, predyspozycji zawodowych i cech osobowości, oraz indywidualna rozmowa, mająca charakter poradnictwa i diagnozy. Tworzy to całościowy obraz jednostki jako pracownika, jego słabych i mocnych stron, obszarów do rozwoju oraz struktur, które należy pielęgnować w kontekście kariery zawodowej. Istotą diagnozy jest nie tylko rozpoznanie predyspozycji, ale również stworzenie planu na przyszłość, oraz znalezienie obszarów problematycznych i potencjalnych źródeł niepowodzeń zawodowych.

Diagnoza kliniczna

Diagnoza kliniczna jest sposobem postępowania, mającym na celu opisanie i wyjaśnienie naturę zachowań i właściwości psychicznych klienta we wszystkich grupach wiekowych, w dziedzinie zdrowia lub zaburzenia psychicznego. Dane zbierane są za pomocą ustrukturalizowanych narzędzi/testów psychologicznych, oraz wywiadu klinicznego, przeprowadzanych według standardów ich stosowania. Pozwala to na opis i wyjaśnienie mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń, ich prognozowany ewentualny dalszy przebieg, oraz możliwe formy pomocy lub leczenia. Diagnoza kliniczna zawiera opis stanu pacjenta, wyjaśnienia mechanizmu zaburzeń psychicznych, oraz kieruje w dalszym postępowaniu i kontakcie z konkretnymi specjalistami.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533