CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

Interwencja

– Charakterystyczne dla kryzysu jest subiektywne poczucie bezradności, przeżywanie silnych, destabilizujących, negatywnych emocji. Mogą pojawiać się przejściowe zmiany utrudniające normalne funkcjonowanie w zakresie przetwarzania informacji (problemy z koncentracją, pamięcią, trudności w rozumieniu kontekstu sytuacyjnego) i zachowania.

– Interwencja kryzysowa jest oddziaływaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

 

– W szerszym rozumieniu interwencję możemy opisać jako pomoc w przywróceniu równowagi psychicznej i powstrzymanie postępującej dezorganizacji – często zamiennie używamy terminu pierwsza pomoc psychologiczna. Obejmuje nie tylko pomoc bezpośrednio po wydarzeniu wywołującym kryzys ale również pracę ograniczoną w czasie i skoncentrowaną na problemie.

kryzysy rozwojowe –  to zdarzenia, które pojawiają się w toku naszego życia. Powodują one gwałtowną zmianę lub zwrot życiowy i wywołują nagłą reakcję. Do takich kryzysów możemy zaliczyć reakcję na urodzenie dziecka, zakończenie studiów, zmianę kierunku kariery zawodowej w średnim wieku, czy przejście na emeryturę.

kryzysy sytuacyjne – pojawiają się zazwyczaj w wyniku rzadkich i nadzwyczajnych zdarzeń, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć lub kontrolować. Charakteryzują się przypadkowością, nagłością, wywołaniem wstrząsu, nasileniem i katastroficznym wymiarem. Kryzys może pojawić się po takich wydarzeniach jak: wypadek lokomocyjny, gwałt, zmiana w strukturze firmy na skutek zmiany zarządu lub właściciela, a także utrata pracy, nagła choroba czy śmierć.

kryzysy egzystencjalne – przede wszystkim dotykają obszaru wewnętrznych konfliktów i lęków związanych z ważnymi sprawami takimi jak wolność, poczucie celowości życia, samotność czy lęk przed śmiercią, który jest najbardziej pierwotnym i prototypowym rodzajem lęku. Kryzysem może być: przejście na emeryturę, uświadomienie sobie, że nic znaczącego się już nie osiągnie na polu zawodowym, poczucie, że nie podjęło się we właściwym czasie decyzji o założeniu rodziny,  wyprowadzeniu się od rodziców itp.

kryzysy środowiskowe – występują zazwyczaj, gdy jakaś naturalna lub spowodowana działalnością człowieka katastrofa niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla człowieka lub grupy ludzi , którzy z przyczyn od nich niezależnych i nie z własnej winy stali się uczestnikami. Kryzysy takie mogą być skutkiem zjawisk naturalnych, takich jak: powodzie, huragany, tornada, trzęsienia ziemi, zamiecie śnieżne, lawiny śnieżne i błotne, susza, głód czy pożary lasów. Sytuacjami zależnymi od człowieka mogą być wojny, czystki etniczne, zamachy terrorystyczne i wiele innych zdarzeń mających charakter intencjonalny.

– Osoby w kryzysie często szukają sposobów, które w łatwy i szybki sposób zmniejszą pojawiające się  lęki, zaburzenia nastroju, napięcie, sięgając np. używki czy leki. Sposoby mające natychmiast zmienić samopoczucie, nie rozwiązują problemu który doprowadził do pojawieniu się kryzysu i mogą pogłębić stan kryzysu, po początkowej poprawie.

Dlatego zalecaną formą pomocy w kryzysie jest pomoc specjalistyczna. 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy!

kontakt z nami

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533