CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

ZAPISY NA KURS

KURS KWALIFIKUJĄCY DO PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC Z WYKORZYSTANIEM MODELU Z DULUTH

Otrzymany certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc jak i również
prowadzenia innych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc po spełnieniu innych wymagań ustawowywych

TERMIN:

I MODUŁ: 04-05.03.2024
II MODUŁ: 11-13.03.2024

ŁĄCZNIE 50 GODZIN SZKOLENIA

KOSZT: 2000 ZŁ BRUTTO

LICZBA MIEJSC OGRANICZONAKto może wziąć udział w kursie?

 • Szkolenie kierowane jest głównie do psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, pracowników
  socjalnych, kuratorów i innych spełniających kryteria Rozporządzenia MPiPS z dn. 20.06. 2023 r. w spr.
  programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz.U. 2023 poz. 1163),
 • W tym osób posiadających tytuł magistra na kierunku psychologia, praca socjalna, pedagogika,  pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki  społeczne w zakresie  pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnejUprawnienia po kursie

 • Otrzymany certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc jak i również prowadzenia innych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc po spełnieniu innych wymagań ustawowywych

Prowadzący kurs spełniają wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30.10.2023 r. do prowadzenia szkoleń w
zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych  na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249z pózn. zm.).

SEBASTIAN PLUTA

sebastian pluta

certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy IPZ PTP psycholog, psychoterapeuta w tr. szkolenia, trener

Posiada doswiadczenie w prowadzeniu oddziaływań indywidualnych i grupowych dla osób dorosłych, par, rodzin,  dzieci i młodzieży , Trener Zastępowania Agresji, Specjalista Przeciwdziałania Przemocy, pracuje zarówno z osobami stosującymi przemocy, jak i osobami doświadczającymi przemocy. Wykładowca, szkoleniowiec, inicjator i realizator rozmaitych programów profilaktycznych zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży.  Autor artykułów z zakresu przeciwdziałania przemocy.

TOMASZ POSŁUSZNY

tomasz_posłuszny

certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy IPZ PTP Pedagog, profilaktyk uzależnień behawioralnych, mediator

 Posiada doświadczenie trenerskie w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest członkiem Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III Kadencji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, a także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla m. Poznania, Zawodowo związany jeste z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej, Sadem Rejonowym  Poznań – Stare Miasto w Poznaniu i Sądem Okręgowym w Poznaniu.

PLAN SZKOLENIA MODUŁ I

Dzień 1

 • Charakterystyka psychologiczna osób stosujących przemoc domową i zależności z osobami jej doświadczającymi,
 • ·Strategie postępowania osób stosujących przemoc domową
 • Przemoc domowa wobec osób niepełnosprawnych – determinanty, przyczyny i zależności
 • Przemoc domowa  wobec osób starszych – determinanty, przyczyny i zależności
 • Przemoc domowa wobec dzieci – determinanty, przyczyny i zależności
 • Przemoc domowa w związku –  determinanty, przyczyny i zależności

Dzień 2

 • Diagnostyka osób stosujących przemoc i pierwsze spotkanie
 • Praca z osobą stosującą przemoc nad zachowaniami konfliktowymi, agresywnymi i przemocą
 • Motywowanie osób stosujących przemoc domową do zmiany
 • Oddziaływania korekcyjne a terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc
 • Skuteczne metody oddziaływań wobec osób stosujących przemoc (NVC, TSR itp.)
 • Współpraca z instytucjami pracującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy

PLAN SZKOLENIA MODUŁ II

Dzień 3

 • Wprowadzenie do oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych (zasady i reguły)
 • Wykorzystanie modelu Duluth a inne programy korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczno psychologiczne
 • Funkcja, zadania i rola prowadzących oddziaływania wobec Osób stosujących przemoc.
 • Zasady dokumentacji spotkań.

Dzień 4

 • Warsztat pracy w oparciu o model z Duluth
 • Warsztat pracy z tendencjami i zachowaniami manipulującymi osób stosujących przemoc.

Dzień 5

 • Warsztat pracy w oparciu o model z Duluth
 • Praca grupowa a indywidualna z wykorzystaniem metody.
 • Kontakt z osobą doświadczającą przemocy w trakcie prowadzonych oddziaływań wobec Osoby stosującej przemoc.
 • Zakończenie i podsumowanie.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533