CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

RODZAJ BADANIA

 

OPIS BADANIA

 

 NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

CENA ZA SPOTKANIE, WYKONANIE BADANIA I DIAGNOZĘ Z OMÓWIENIEM WYNIKÓW

CENA ZA WYDANIE PISEMNEJ OPINI

Diagnoza depresji u dzieci i młodziezy

Badanie symptomów depresji u dzieci z trzech perspektyw: dziecka, nauczyciela i rodzica (lub innego opiekuna).

e-CDI 2 – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

200 zł

150 zł

Diagnoza inteligencji u dzieci

Wielowymiarowa diagnoza inteligencji ogólnej. Stosowane również w poradnictwie i doradztwie zawodowym. Wersja zoptymalizowana, dla uczniów szkół podstawowych.

e-APIS-P(R) – Bateria Testów APIS-P(R)

250 zł

150 zł

Wielowymiarowa diagnoza inteligencji ogólnej. Stosowane również w poradnictwie i doradztwie zawodowym. Wersja dla młodzieży.

e-APIS-Z – Bateria Testów APIS-Z

250 zł

150 zł

Pomiar inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym.

e-CFT 20-R – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 2 zrew. 

250 zł

150 zł

Pomiar poziomu inteligencji ogólnej. Od 6 roku życia.

e-TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna

250 zł

150 zł

Diagnoza autyzmu /aspergera

ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.

ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu

250 zł

150 zł

Diagnoza uzależnień dzieci i młodziezy

Odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu i trudności

Wywiad z rodzicami/opiekunami + ewentualne testy

250 zł

150 zł

Diagnoza preferencji zawodowych młodzieży

Diagnoza podstawowych czynników osobowościowych oraz preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia stworzenie ogólnego obrazu predyspozycji osobowościowych i preferencji do wykonywania zawodu.

WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

250 zł (razem)

150 zł (razem)

e-NEO-FFI – Inwentarz Osobowości

DIAGNOZA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Rodzaj badania

Opis badania

Narzędzie diagnostyczne

Cena za spotkanie, wykonanie badania i diagnozę z omówieniem wyników

Cena za wydanie pisemnej opini

 

Pierwsze spotkanie

Przeprowadzenie wywiadu i dobór odpowiednich kwestionariuszy lub testów psychologicznych w zależności od potrzeby (zlecona pogłębiona diagnostyka, diagnoza sądowa, diagnoza zlecona przez pracodawcę, diagnoza uzupełniajaca itp..)

Rozmowa wstępna, wywiad

100 zł

Wystawienie pisemnego zaswiadczenia o zgłoszeniu się i odbyciu konsultacji-  bezpłatnie

Diagnoza depresji

Pozwala określić czy nasze samopoczucie i funkcjnowanie kwalifikuje się do kategorii zaburzeń depresyjnych

e-BDI-II – Inwentarz depresji Becka – wydanie drugie

100 zł

100 zł

e-KPD – Kwestionariusz do Pomiaru Depresji

150 zł

100 zł

Diagnoza rodzin , kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne

Diagnozowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. Test pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

e-CUIDA – Kwestionariusz do Badania Kandydatów na Opiekunów

200 zł

150 zł

Badanie rodziny w percepcji młodych ludzi. Może dotyczyć rodziny jako całości, rodziców, matki lub ojca, dziecka w oczach matki i ojca.

KRR – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych

200 zł

150 zł

Badanie ról psychologicznych u młodych dorosłych.

KRR – Kwestionariusz Ról Rodzinnych

200 zł

100 zł

Badanie zachowań komunikacyjnych w małżeństwie, relacji i sposobu porozumiewania się małżonków.

KKM – Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

200 zł

100 zł

Badanie stylów przywiązaniowych w relacjach partnerskich (romantycznych).

KSP – Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

200 zł

100 zł

Badanie kompetencji i dyspozycji rodziców pod kątem stosowania wobec dziecka takich sposobów postępowania, które sprzyjają jego rozwojowi – kształtowaniu autonomii i umiejętności samoregulacyjnych, oraz poczucia skuteczności.

TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

200 zł

100 zł

Badanie postaw rodzicielskich, zarówno po stronie ojca jak i matki.

SPR-M i O- skala postaw rodzicielskich

200 zł

100 zł

Badanie mające na celu ocenę funkcjonowania rodziny. Zarówno dla pojedynczych osób, jak i całej rodziny

e-SOR – Skale Oceny Rodziny

350 zł

150 zł

diagnoza inteligencji ogólnej IQ

Wielowymiarowy test badania inteligencji ogólnej. Stosowany również do selekcji oraz doradztwa zawodowego.

e-APIS-Z – Bateria Testów APIS-Z

300 zł

150 zł

Zrewidowana wersja testu e-APIS-Z, badanie inteligencji ogólnej.

e-APIS-Z(R) – Bateria Testów APIS-Z®

300 zł

150 zł

Badanie inteligencji płynnej. Zarówno do stosowania w poradnictwie, jak i doradztwie.

e-CFT 20-R – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 2 zrew. 

250 zł

150 zł

Badanie inteligencji płynnej. Rekomendowane do celów selekcji zawodowej, poradnictwa, prognozowania powodzenia na wyższych szczeblach edukacji i funkcjonowania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych.

e-CFT 3 – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 3 

250 zł

150 zł

Pomiar inteligencji ogólnej. Rekomendowane do celów selekcyjnych w populacji.

e-TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna

250 zł

150 zł

Pomiar inteligencji ogólnej. Stosowane do celów selekcyjnych w populacji młodzieży i dorosłych.

e-TMS-Plus – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Plus

250 zł

150 zł

DIAGNOZA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Badanie podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej – takich jak zdolności do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, respektowania ich i rozumienie ich funkcji, ocenianych na podstawie tego, jak badany interpretuje różne emocjogenne sytuacje i jak skłonny jest na nie reagować.

e-DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 

200 zł

100 zł

Badanie inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zbiór różnych zdolności o charakterze poznawczym, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów, nie tylko emocjonalnych.

e-PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej  

200 zł

100 zł

Badanie zdolności do rozumienia emocji, rozpoznawania ich, oraz subiektywne przekonania co do nich. Pozwala określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej.

e-TRE – Test Rozumienia Emocji

200 zł

100 zł

DIAGNOZA ZAWODOWA M.IN.. PRZYDATNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU, ZAJMOWANIA STANOWISK KIEROWNICZYHC I ALOKACJI PRACOWNIKÓW

Badanie przeznaczone dla dorosłych aktywnych zawodowo, mające na celu stwierdzenie, jaki styl kierownictwa jest przez nich preferowany. Ma zastosowanie w przypadku identyfikowania stylów kierowania i wyznaczania pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej

e-WERK – Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi  

200 zł

150 zł

Badanie kompetencji społecznych i umiejętności zachowania się w konkretnych sytuacjach społecznych.

e-KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

200 zł

150 zł

Pomiar kompetencji społecznych, ocena ich poziomu. Przeznaczone głównie dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, może być stosowane w celach selekcji i alokacji pracowników.

e-PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych

200 zł

150 zł

Pomiar motywacji osiągnięć z uwzględnieniem różnych komponentów. Stosowane w doradztwie zawodowym i selekcji zawodowej.

e-LMI – Inwentarz Motywacji Osiągnięć

200 zł

150 zł

Pomiar motywacji osiągnięć z uwzględnieniem różnych komponentów. Stosowane w doradztwie zawodowym i selekcji zawodowej- wersja skrócona.

e-LMI-K – Inwentarz Motywacji Osiągnięć – wersja krótka

200 zł

150 zł

Diagnoza osobowości i jej cech

Badanie cech osobowościowych, diagnoza osobowości. Pozwala lepiej poznać samego siebie, swoje słabe i mocne strony.

e-ACL – Lista przymiotnikowa ACL

200 zł

150 zł

Badanie wymiarów osobowości według teorii Eysencka. Pozwala lepiej poznać samego siebie, swoje słabe i mocne strony, oraz znaleźć możliwe obszary do pracy terapeutycznej.

e-EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka

200 zł

150 zł

Badanie wymiarów osobowości według teorii Eysencka. Wersja skrócona.

e-EPQR(S) – Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej

200 zł

150 zł

Diagnoza osobowości, stosowana również w obszarach nieklinicznych (badania przesiewowe, rekrutacja, pobór).

e-MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowosci® – 2 

200 zł

150 zł

Diagnoza osobowości według popularnego modelu Wielkiej Piątki. Dla młodzieży i dorosłych.

e-NEO-FFI – Inwentarz Osobowości

200 zł

150 zł

Diagnoza cech osobowości, uwzględniająca również poszczególne składniki Wielkiej Piątki, mająca szersze zastosowania. Dla młodzieży i dorosłych.

e-NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości

200 zł

150 zł

Badanie podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości. Stosowane również w poradnictwie zawodowym i wychowawczym. Oparte na Regulacyjnej Teorii Temperamentu.

e-FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

200 zł

150 zł

Badanie podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości. Stosowane również w poradnictwie zawodowym i wychowawczym. Oparte na Regulacyjnej Teorii Temperamentu – wersja zrewidowana.

e-FCZ-KT(R) – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

200 zł

150 zł

Ocena płci psychologicznej – spontanicznej gotowości do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

e-IPP – Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej 

200 zł

150 zł

Badanie poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

e-CwP – Skala Człowiek w Pracy  

200 zł

100 zł

Diagnoza refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Stosowane często do szukania przyczyn trudności czy niepowodzeń, oraz przy prognozowaniu powodzenia w różnych działaniach.

e-KR – Kwestionariusz Refleksyjności

200 zł

100 zł

Badanie samooceny ogólnej i szczegółowej.

e-MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

200 zł

100 zł

Badanie temperamentu zgodnie z koncepcją Pawłowa. Stosowane również w poradnictwie, oraz prognozowaniu funkcjonowania.

e-PTS – Kwestionariusz Temperamentu

200 zł

100 zł

Badanie trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii; tendencji do działania bez namysłu i podejmowania ryzykownych decyzji.

e-IVE – Kwestionariusz Impulsywności

200 zł

100 zł

Diagnoza zaburzeń lękowych

Badanie lęku rozumianego jako stan przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki, oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wersja dla młodzieży i dorosłych.

e-STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

200 zł

100 zł

Badanie lęku rozumianego jako stan przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki, oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wersja dla dzieci.

e-STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

200 zł

100 zł

Diagnoza funkjcnowania w stresie

Badanie poczucia sensowności świata, jego uporządkowania i przychylności ludziom. Stosowane zazwyczaj przy prognozowaniu łątwości adaptacji, sposobów reagowania na stres i traumę, oraz szans oddziaływań edukacyjnych czy psychoterapeutycznych.

e-BHI-12 – Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12  

200 zł

100 zł

Pomiar siły oczekiwania na pozytywne efekty własnych działań, posiadania silnej woli i przekonania o umiejętności znajdowania rozwiązań.

e-KNS – Kwestionariusz Nadziei na Sukces  

200 zł

100 zł

Badanie stylów radzenia sobie ze stresem. Stosowane również do badań kwalifikacyjnych. Dla młodzieży i dorosłych.

e-CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

200 zł

100 zł

Pomiar wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem.

e-LBQ – Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

200 zł

100 zł

Badanie różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego.

e-BIP – Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

200 zł

100 zł

Diagnoza do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp.

Odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu i trudności

Dobrane indywidualnie  kwestionariusze lub testy psychologiczne w zależności od danych z wywiadu

300-800 zł

w cenie

Diagnoza uzależnień

Odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu i trudności

Wywiad + ewentualne testy

250 zł

150 zł (razem)

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533