CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA
BRZEG

zdjecie_tomasz_poluszynski

mgr tomasz poluszyński

Magister prawa.

Prawnik zarządzający Konsorcjum Prawnego „Accesio” Adwokaci i Radcowie Prawni.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

  • Prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • Prawa karnego
  • Prawa cywilnego
  • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo gospodarcze i prawo handlowe
  • Prawo administracyjne

Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy dotyczące m.in. rozwodów (w tym z orzekaniem o winie jednego ze współmałżonków), separacji, podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej, unieważnienia małżeństwa, ustalania pochodzenia dziecka (zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, unieważnienie/zaprzeczenie macierzyństwa), alimentacji, ustalenia, ograniczenia lub zakazania kontaktów rodzica z małoletnimi czy powierzenia wykonywania, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej.

W sprawach karnych prowadzimy obsługę prawną osób zarówno po stronie oskarżonego, jak i ofiary przestępstwa na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze, w trakcie procesu, ale i na etapie wykonania orzeczeń sądowych). Mamy również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa wykroczeń.

Z zakresu spraw cywilnych prowadzimy sprawy dotyczące m.in. ochrony dóbr osobistych, uznania za zmarłego, wad oświadczenia woli, zawierania umów (np. tworzenie wzorów umów), pełnomocnictw, ochrony prawa własności, współwłasności, zasiedzenia, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastawów, naruszenia posiadania, odszkodowań za szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, wykonywania zobowiązań, sprzedaży, rękojmi za wady, gwarancji, szczególnych rodzajów sprzedaży (np. sprzedaż na raty, prawo pierwokupu, umowa o dzieło), najmu i dzierżawy (w tym leasing), pożyczki, umów ubezpieczenia, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, renty i dożywocia czy spadków (dziedziczenie ustawowe i testamentowe).

W sprawach dotyczących prawa pracy zajmujemy się kwestiami związanymi m.in. z roszczeniami ze stosunku pracy, z odszkodowaniami dochodzonymi od zakładów pracy oraz w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych prowadzimy na etapie administracyjnym przed organami administracji, jak i już na drodze postępowania sądowego.

W sprawach dotyczących prawa gospodarczego zajmujemy się kwestiami związanymi m.in. z rejestracją podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego), zmianach we wpisach w rejestrach, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych z wytaczaniem powództw włącznie, prowadzenie postępowań zmierzających do likwidacji oraz orzeczenia upadłości podmiotów gospodarczych.

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji oraz na drodze sądowej i sądowo administracyjnej.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze klienta indywidualnego, jak i korporacyjnego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

plac Dworcowy 1/1, 49-300 Brzeg

criwpluta@gmail.com

+48 602 552 533