„To ode mnie zależy jak będzie” zajęcia grupowe dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zajęć grupowych dla dzieci przejawiających zachowania agresywne, będące „niegrzeczne” sprawiające problemy wychowawcze w domu, w szkole czy w środowisku.

 

ZAJĘCIA SĄ PRZEZNACZONE DLA DZIECI/MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12-17. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW OGRANICZONA DO 8 DZIECI

 

 

Program jest autorskim podejściem i programem grupowych oddziaływań  warsztatowych : socjoterapeutycznych i edukacyjno- korekcyjnych z elementami Treningu Zastępowania Agresji. 

Obejmuje on udział dziecka w serii warsztatów grupowych , oraz serii warsztatów aktywizujących wyjazdowych, oraz obowiązkowy udział rodziców/opiekunów (przynajmniej jednego) w treningu umiejętności rodzicielskich prowadzonych przez dwóch trenerów

Program rozpoczyna się spotkaniem z rodzicami dziecka oraz samym dzieckiem w celu poznania sytuacji rodziców i dziecka oraz zakwalifikowaniu do programu. Podczas konsultacji zostanie przedstawiony zakres, metodyka i zasady udziału w programie.

 

Następnym, właściwym etapem pracy są spotkania grupowe w wymiarze 16 spotkań grupowych i 6 wyjazdowych dla dzieci. (w porozumieniu z rodzicami jest również możliwość zorganizowania wspólnego wyjazdu z rodzicami. 

 Zajęcia rozpoczną się od pierwszych zajęć motywacyjnych dla grupy. Następne będą miały już charakter  edukacyjno – korekcyjny, realizowane stacjonarnie naprzemiennie ze studyjnymi.

 

W zakresie pracy stacjonarnej :

Program ma charakter psychoedukacji i korekcji w zakresie zmian postaw antyspołecznych na postawy prospołeczne, a poprzez włączenie elementów Treningu Zastępowania Agresji powodują, że program jest również skuteczna metodą wielostronnej interwencji, skierowanej na zamianę zachowań agresywnych, przemocowych
i przestępczych.

 

TZA składa się z trzech komponentów, a każdy z nich ma osobne cele do realizacji.

 

 Trening Umiejętności Prospołecznych, który jest zespołem  procedur zaprojektowanych w celu podwyższenia poziomu umiejętności ważnych w życiu społecznym. Umiejętności te obejmują:

– wstępne umiejętności społeczne, np. słuchanie,  prowadzenie rozmowy, mówienie komplementów

– zaawansowane umiejętności społeczne, np. proszenie o pomoc, przekonywanie innych, przepraszanie

– umiejętności emocjonalne, np. wyrażenie swoich uczuć, radzenie sobie z czyimś gniewem, radzenie sobie ze strachem,

– umiejętności alternatywne wobec agresji, np. pomaganie innym, unikanie bójek, reagowanie na zaczepki, negocjowanie

– umiejętności kontroli stresu, np. radzenie sobie z pominięciem, oskarżeniem, ujęcie się za kolegą, reakcja na namawianie, radzenie sobie z presją grupy

 

Trening Kontroli Złości – jego celem jest podwyższenie poziomu samokontroli, ograniczenie i kontrolowanie gniewu i  agresji. Trening pozwala na zmniejszenie impulsywności oraz podwyższenie refleksyjności.  

 

-Trening Wnioskowania Moralnego stanowi trzeci komponent interwencji TZA.  Na trening wnioskowania moralnego składają się procedury, zwiększające poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości oraz uwzględnianie potrzeb i  praw innych osób.

 

W zakresie pracy studyjnej przewidziane są

Wyjazdy/wyjścia studyjne- mające na celu urealnienie poglądów i spostrzegania realiów życia oraz aktywizację. Wyjazdy/wyjścia planowane są do następujących miejsc:

– Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych bądź ZOL – w celu zwiększenia wrażliwości i dzieci 

  – wyjazd/ spotkanie z osobami uzależnionymi w Ośrodku odwykowym bądź np. z Klubem AA w celu zmierzenia się skutkami szukania rozwiązania problemów w używkach

– Park linowy – w celu pokazania dzieciom, że świat jest piękny i ma nam wiele do zaoferowania, jak również by zwiększyć poziom umiejętności współpracy

– Wizyta w większym zakładzie pracy np. w sklepie, fabryce itp. rozmowa z

kierownikiem/ Managerem – w celu zwiększenia szacunku do wartości materialnych i pracy

– Spływ Kajakowy – w celu pokazania dzieciom, że świat jest piękny i ma nam wiele do zaoferowania, jak również by zwiększyć poziom umiejętności współpracy

– Ściana Wspinaczkowa- w celu pokazania dzieciom, że świat jest piękny i ma nam wiele do zaoferowania, jak również by zwiększyć poziom umiejętności współpracy

 

 Jednocześnie uwzględniając jako źródło zmiany u nieletnich potrzebę zmian systemowych w rodzinie planuje się przeprowadzanie przynajmniej 6 spotkań treningu kompetencji rodzicielskich dla rodziców dzieci dostosowanych tematycznie do potrzeb rodziców 

 

Celem programu jest umożliwienie dzieciom które wykazują cechy niedostosowania społecznego „wyjście z roli” czyli uzyskanie zmiany w ich funkcjnowanie poprzez uświadomienie beneficjentom możliwości zmiany poprzez użycie ich zasobów, zwiększenia poziomu wrażliwości, zwiększenia kompetencji społecznych i zwiększenia poziomu samoświadomości.

Udział w prowadzonych zajęciach stacjonarnych  pozwoli nauczyć się stawiania czoła trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Dodatkowo celem programu jest zwiększenie świadomości w zakresie zjawiska przemocy oraz umiejętności pozytywnego reagowania, podejmowania właściwego działania, a także podniesienie świadomość podejmowania działań z myślą o przyszłości.

W zakresie pracy studyjnej (wyjazdy/wyjścia studyjne) celami są: urealnienie poglądów i spostrzegania realiów życia, uwrażliwienie ich na cierpienie słabszych i potrzebujących oraz zaktywizowanie nieletnich do realizacji pożądanych form spędzania czasu wolnego.

W stosunku do rodziców celem jest wzmocnienie ich kompetencji społecznych, zaradności jak i wskazanie im możliwości pozytywnej zmiany własnej postawy jak i relacji z dziećmi. 

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU: PAŹDZIERNIK 2018 – luty 2019

KOSZT PROGRAMU :

pierwsza konsultacja – 80,00 zł

                                          jednorazowo 1250, 00 zł (kwota zawiera wszelkie opłaty w tym wyjazdy dzieci)

miesięcznie 250,00 zł

organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kosztach w uzasadnionyh przypadkach 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

REJESTRACJA DZIECI NA WSTĘPNE SPOTKANIE POD NR +48 602552533

od poniedziałku do piątku od 8-10

PO ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ,  PROWADZĄCY PROGRAM SKONTAKTUJĄ SIĘ WE WRZEŚNIU W CELU UMÓWIENIA WIZYTY INDYWIDUALNEJ

uruchomienie programu jest możliwe po zgłoszeniu się przynajmniej 8 dzieci